2013. február 24., vasárnap

Egy újabb megemlékezés


Kolozsvár városának minden idők leghíresebb szülöttjének emlékére, február 22.-én nagyon sok személy gyűlt össze a Főtéren,  Mátyás Király szoborcsoport köré, hogy az 570 éve született királynak emlékére 570 lámpást eresszenek a magasba. A hét órára összetoborozott kiváncsi sereg már jóval a kiszabott idő előtt megérkezett, hogy a lampionokat előkészíthessék. 


Tizenkilenc órakor az égboltot bevilágította több száz lámpás kellemes fénye, amit még érdekesebbé tett a csodálkozó emberek moraja és csodálkozása, no meg a fényképezőgépek csillogó blitze. Meglepve tapasztaltam, hogy nagyon sok román személy is jelen volt, ami véleményem szerint igen pozítiv dolog, ugyanis ez csak azt bizonyítja, hogy ebben a Kincses Városban a magyarellenesség mind jobban és jobban háttérbe szorul. 


Látványos pillanatokban részesülhettek mindazok, akik ellátogattak erre a rendezvényre.

2013. február 3., vasárnap

Még is ha te mondod, hiszünk neked és kivetjük a hálót.

avagy … egy hat évre szoló vezérlő ige!

Kató Béla egyházi képviselőt az elmúlt év végén, 2012 December 14-én választották püspökké 82 szavazattal. Amikor a Farkas utcai templomban a beiktatási ünnepi istentiszteleten 88 éves édesanyjának jelenlétéről beszélt meghatódótt. Az ilyen pillanatok a környező személyekre is kihatottak, legalább is ami engem illetett, merthogy tényleg számomra is egy hátborzongató jelenet volt. Minden bizonnyal büszke lehet az anyuka fiára.

Kató Béla püspöki iktatása a Farkas utcai templomban

A Magyar kormány nevében Balog Zoltán az emberi erőforrások miniszerének beszéde is érdekes volt, amiből idéznék egy pár mondatot: … „Megtisztelő, hogy Romániána kormányának itt van a képviselője s ezúttal is kérem, hogy működjünk együtt abban, hogy valóban az eszközök rendelkezésére álljanak a magyar reformátusoknak itt Romániában, Erdélyben,  azok az eszközök amiket szeretnénk megtartani és visszakapni, amit egy igazságtalan, embertelen diktatúra rabolt el tőlünk. “  

Bálint Bencédi  Ferenc Unitárius püspök beszéde

Az ünnepi istentiszteleten az ortodox egyház Kolozsvári érséke is meg a görög katólikus egyház püspöke is felszólalt. Az Unitárius egyház előljárója,  főtiszteletű Bálint Bencédi Ferenc püspök is érdekesen fogalmazta meg gondolatait: … „Erdélyi történelmünkben elválaszthatatlan a négy bevett vallás, és elválaszthatatlan az egyház életéből a mi Erdélyi történelmünk is” (részlet).

Adorjáni Dezső Zoltán Evangélikus-Lutheránus püspök beszéde

Szerintem is igen fontos az erdélyi magyarság egykori és jelenlegi történelme, de viszont manapság talán fontosabbá vált  az egyre csökkenő  magyarság identitásának megőrzése, a magyar kúltúra folyamatos ápolása és  ennek ismertetése  és nem utolsó sorban a magyarság összetartózására való öszpontosítás. Nem meglepő dolog az sem, hogy az elmúlt években konstans segítséget nyújtott nekük kisebségben élő magyaroknak a magyar állam is (legyen az miniszter, főkonzul, nagykövet vagy egyszerű politikus) ami szerintem egy igazán pozítiv dolog.
Kató Béla, az új püspök

Kiemelném itt még dr. Székely Árpád vezetésével a Református Kolégium kórusának fantasztikusan szépen hangzó előadását. Az ünnepi istentisztelet után a Református Kollégiumban asztalt terítettek ahol minden résztvevő ünnepi ebédben részesülhetett, a meghívóval rendelkezők az emeleten a többiek peddig a lenti étteremben. A magyar csapat (Miniszter, Nagykővet, Főkonzul)

Kovács Sándor katolikus főesperes és Andrei Andreicuţ ortodox érsek 


A környező falvakból népviseletben érkező vendégek még inkább szépítették ezt az ünnepet (de erről majd egy külön bejegyzésben fogok beszámolni, ezért is ajánlom, hogy kövesd az ArtDelineo oldalát).

Vendégek népviseletben 

Kató Béla püspök úr prédikációjának záró mondata szeretném ha lenne egyben az én szövegem záró része is,  amely így szólt:

Készülödés az ünnepi ebédre 

… „Ez legyen mindannyiunk vézérlő igéje a következő hat évben. Minden körülmények ellenére amit látunk, amit racionálisan felfogunk ebből a világból legyen ez a válaszunk, hogy; „ még is ha te mondod, hiszünk neked és kivetjük a hálót”…


Sok sikert az egyházkerület vezetésében!

2013. február 2., szombat

De a te szavadra még is Úram!


Avagy … az Erdélyi Református Egyházkerület  46. püspöki beiktatása.

A Református vallású erdélyi magyarjainak, 2013 Február 1-én (a tegnap) történelmi pillanatokban lehetett részük, ugyanis Kolozsvár egyik legszebb és egyben legrégibb  templomában több mint 1200 résztvevő előtt  az Erdélyi Református Egyházkerület  ünnepi keretekben, több órán át tartó istentiszteleten iktatta be a 46. alkalommal megválasztott püspökét, Kató Bélát.

Kató Béla, az új püspök.

A város több évszázados fennállása során a Farkas utcai református templom nagyon sok és fontos eseményeknek volt színhelye és ez nem lehetett másképp ebben az évben sem, merthogy ilyen püspöki funkciót beiktató rendezvényekben csak 6 évenként lehet részünk. (Én személyesen nagyon örvendek, hogy részt vehettem ezen az ünnepélyen). Nagyon sok egyházi és világi méltóság volt jelen a vendégek között, nem igazán tudnák mindenkit felsorolni de azért a felszólalók közül a legfontosabb főtiszteletű úrakat még is meg szeretném említeni.

Pap Géza leköszönő püspök

A Római Katolikus egyház részéről Dr. Jakubinyi György érsek, az Unitárius egyház részéről Bálint Bencédi Ferenc püspök, az Evangélikus Egyház részéről Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Tökés László EP képviselő, Pap Géza leköszönő püspök, a Román kormány részéről Victor Opaschi miniszterelnök, a Magyar kormány képviseletében Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, Kelemen Hunor politikus. A meghívottak között pedig  olyan személyiségek mint Füzes Oszkár nagykövet, Magdó János főkonzul, de esperesek, lelkészek, politikusok és még nagyon sok más ismert vendég.

Balog Zoltán miniszter beszéde

Kató Béla püspök a Lukács Evangéliumára építette beszédét,  ige amely véleményem szerint az olvasó számára is érdekes és egyben tanulságos lehet,  amely így szólt:

„Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok épp kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik  hajóba, amelyik a Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította  a sokaságot.  Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre és vessétek ki hálóitokat a fogásra! “ Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan és semmit sem fogtunk, de a te szavadra még is kivetem a hálókat.

S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek és annyira megtöltötték mint a két hajót, hogy majdnem elsülyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába élé és így szólt:  „ Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! “ A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítették; de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeusz fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhóz: Ne félj ezentúl emberhalász leszel! “ Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. “  (Péter csodálatos halfogása -  Lukács evangéliuma 5. részének 1-11 verséből) .

Az új püspök beszéde után az egyházi főtiszteletű úrak szólaltak fel és mondták el jókivánságaikat.

Sógor Géza tolmácsol

Jakubinyi György római katolikus érsek köszöntőjét  is szeretném idézni:
„A négy magyar Erdélyi történelmi egyháznak mindig közös öröm ünnepe az új püspöknek a beiktatása. S amikor utána gondoltam, hogy miért közös öröm, rátaláltam egy reformáció idejéből származó jelmondatra ami mindent megmagyaráz. 450 évvel ezelőtt hangzott el előszőr természetesen latinul, Németországban amikor a reformátorok keresték az egységet. A katólikus egyház is átvette ezt a mondatot legmagassabb szinten. Az 51 évvel ezelött kezdődő második Vatikáni zsinatnak az egyházból a mai világnak cí konstítuciójában  szószerint idézi. De most már hadd idézzem, mondjam el a jelmondatot ami latinul így hangzik: „ In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas”.

Egyházi református lobogók

Magyarul: Legyen egység a szükséges dolgokban, szabadság a kétségesekben és mindenben szeretet.  S ez olyan szép, olyan keresztény mondás amelyben mindannyian rátalálunk.  Kifejezi az evangéliumi igazságot, úgyhogy én ezt kivánom az Erdélyi Reforátus Egyházkerület 46. püspükének, főtiszteletű Kató Béla testvéremnek, hogy ez a közös keresztény mondás vezesse püspöki működésében, a lelkipásztoráciumában, az egyházkerület vezetésében, mert ebben benne van minden. Adja az Isten, hogy úgy legyen  Ámen. Békesség Istentől, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.


Az ünneplő gyülekezet a Farkas utcai templom előtt


Mihelhogy egy igen fontos eseményről beszélek emiatt jobbnak látom felbontani két részre, ugyanis még sok más érdekességről is szeretnék beszámolni, igyhát kövesd az ArtDelineo blogot, érdemes!

Kató Béla püspök és a Kalotaszegi vendégek